KV Exmorra

 

Pearkekeatsen.

Afgelopen zaterdag was het pearkekeatsen georganiseerd door Club ‘22! Met 23 parturen op de lijst is er een mooie dag gekaatst!
Uitslagen:
A - klasse:
1e: Akkelys Hiemstra en Auke-Geert Ybema
2e: Jildert Stellingwerf en Aly Lycklema a Nijeholt
3e: Albert Feenstra en Rianne Stremler
B-klasse:
1e: Anneke de Jong en Nico Boonstra
2e: Romy Zijlstra en Sietse Zijlstra
3e: Jesse Steigenga en Geartsje Stegenga