KV Exmorra

 

Keetpartij 2021

En hierbij de uitslagen van de Keetpartij van afgelopen zaterdag;

Uitslag 23e Keetkaatspartij Exmorra

A-klasse

1e ​Petra Hannema, Hans van Swinden Koopmans, Pieter-Jan Leijenaar

2e ​Sietske Okkema, Wytse Hofstee, Jelmer Drijfhout

3e​ Gyanne Hiemstra, Auke Geert Ybema, Willem Jan Postma

Herkansing

1e​ Marije Cuperus, Gabe Jan van Popta, Sybren Leijenaar

2e​ Kim Mollinga, Rutger Vallinga, Hendrik Bouwhuis

B-klasse

1e ​Evelien van der Land, Jelger de Boer, Johan de Boer

2e ​Gerbrig Bouma, Pieter Politiek, Anno Galema

3e​ Wybren van der Woud, Johan Prinsen, Tammo Bijlsma

3e ​Nienke Zijlstra, Auke Walsma, Hidde Lemstra

Herkansing

1e ​Henk Wind, Klaas Jitse Tijtsma, Bauke Buma

2e​ Siebe Wallinga, Albert Reinsma, Eabe Brander.